Stichting

Stichting

PREEK VAN DE WEEK

Richting gevend, filosofisch, Bijbels

INTRODUCTIE

​Welkom bij de stichting ‘Preek van de Week’
De stichting is vanaf januari 2016 door de Belastingdienst erkend en gerangschikt als rechtspersoon uitsluitend werkzaam in het algemeen belang. Dat is bestendigd door de rangschikking als ANBI, als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Voor een ieder geeft dat de zekerheid dat de stichting conform haar doel en werkzaamheid een erkende ANBI is.

Voor onze donateurs is er bovendien de zekerheid dat hun gift aan de stichting fiscaal aftrekbaar is als gift bij de giftenaftrek voor de inkomstenbelasting.

ANBI
De stichting is gerangschikt als ANBI, bevestigd in het jaar 2016 onder RSIN 8559 89 464

​KAMER VAN KOOPHANDEL
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 65124014

​ADRES
De stichting heeft als adres van haar secretariaat Rotondeweg 22, 1261 BG te BLARICUM, e-mail contact@preekvandeweek.com

​DOELSTELLING EN BELEID
Doelstelling van de stichting is het uitdragen van het Evangelie, met het benutten van de digitale mogelijkheden, met name door het zo veel mogelijk en ten minste wekelijks langs digitale weg verspreiden en ter beschikking stellen van Bijbelstudies en meditaties en pastorale zorg via het internet; alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting heeft ten doel, het zijn van ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling, als bedoeld in artikel 5 B van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

De stichting verwerkelijkt haar doel, door het saldo van haar baten en lasten jaarlijks met inachtneming van de wettelijke regels, geheel of nagenoeg geheel uit te keren.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

De stichting verbindt zich tot het algeheel nakomen van de regels neergelegd in de artikelen 1 a tot en met 1 e van de Uitvoeringsregeling Algemene Wet inzake Rijksbelastingen.

BESTUURSSAMENSTELLING
Het bestuur van de Stichting bestaat uit de heer F. Koffrie (voorzitter), de heer A. van der Heiden (secretaris en penningmeester), en mevrouw P. Goldschmeding – de Vos (lid).

Het bestuur bestaat uit zo mogelijk vijf maar uit ten minste drie leden.

​BELONINGSBELEID en BEHEERSKOSTEN
De bestuurders ontvangen geen beloning; zij verrichten hun werkzaamheden pro Deo.

Aan bestuursleden worden, na goedkeuring door het bestuur, gemaakte kosten desgevraagd vergoed; een en ander onder specificatie van die kosten en onder overlegging van de dienende bewijsstukken. Tot heden is daar geen gebruik van gemaakt.

Beheerskosten worden vermeden en worden niet vergoed.

​BELEIDSPLAN, FINANCIEEL
Uitgangspunt is dat de ontvangen baten, alsmede revenuen uit kapitaal, algeheel worden aangewend voor het doen van uitgaven conform de doelstelling van de stichting, en dat de lasten zo gering mogelijk worden gehouden.

De geldmiddelen van de stichting worden beheerd door het bestuur. De penningmeester verantwoordt zich ter zake aan het bestuur, en het verslag van de financiën van een kalenderjaar behoort tot de jaarstukken van de stichting en maakt daar onderdeel van uit.

​BELEIDSPLAN, INHOUDELIJK; DE UIT TE OEFENEN ACTIVITEITEN
In de bestuursvergaderingen wordt, aan de hand van het geschatte bedrag dat in een jaar beschikbaar is om uitgaven te doen, door het bestuur bezien en besloten aan welke uitgaven voor het komend boekjaar gedaan kunnen worden.

Beoogd wordt, ten minste de volgende activiteiten te ontplooien, en al hetgeen daarbij en daarvoor verder van belang kan zijn:​

Wekelijks een schriftelijke verspreiding van een preek, een Bijbeltekst en een gebed via de digitale media;
Wekelijks een audiovisuele verspreiding van een Bijbelse verkondiging via de digitale media;
Het verlenen van pastorale aandacht via het internet, voortvloeiende uit punt 1. en 2.;
Het presenteren van de stichting en haar activiteiten via media als Facebook, Twitter en e-mail;

​FINANCIËLE VERANTWOORDING
De administratie van de stichting zal zodanig ingericht zijn en zijn, dat voldaan wordt aan al hetgeen artikel 1 a lid 1 letter i van de Uitvoeringsregeling Algemene Wet inzake Rijksbelastingen voorschrijft; met betrekking tot de aard en omvang van vergoedingen van kosten en vacatiegelden, beheerskosten, inkomsten, vermogen, en het openbaar maken van informatie via internet op elektronische wijze met betrekking tot haar functioneren.

Het concept van de jaarrekening, waaruit alle baten en lasten blijken, alsmede welke bezittingen en schulden er zijn, en welke giften gedaan zijn, wordt, met alle onderliggende financiële bescheiden en documenten, aangeboden aan de bestuursleden.

Met inachtneming hiervan bespreken de bestuursleden de concept-jaarrekening zij stellen die vervolgens vast. Deze vaststelling strekt het bestuur dienovereenkomstig tot décharge. Tevens stelt het bestuur vast, welke uitgaven en tot welke bedragen in het lopende jaar gedaan zullen worden.

Een afschrift van de jaarrekening, waartoe ook behoort de lijst met de in dat jaar gedane giften, wordt steeds toegezonden aan de Belastingdienst Oost-Brabant kantoor ‘s-Hertogenbosch, welke de jurisdictie heeft over de ANBI ‘s.

Aan mogelijke wettelijke verplichtingen om de jaarrekening al dan niet in verkorte vorm te gaan publiceren op bijvoorbeeld het Handelsregister, zal mede voldaan gaan worden.

De balans en de staat van baten en lasten zal mede op de website van de stichting worden gepubliceerd.

DONATIES
Om de inzet van de stichting mogelijk te maken zijn er mensen nodig alsmede financiële middelen. De mensen bestaan uit de bestuursleden, in ons geval als onbezoldigde vrijwilligers. De menselijke steun kan helaas niet zonder financiële middelen.

Daarom aan u de vraag: wil s.v.p. de stichting financieel steunen.

WAAROM DE STICHTING ‘PREEK VAN DE WEEK’ STEUNEN?
U draagt de doelen van de stichting een warm hart toe.

U wilt weten dat uw gift goed terecht komt.

U wilt een gift doen die valt onder de giftenaftrek voor de inkomstenbelasting.

U wilt zelf bepalen wanneer u een gift doet en hoeveel dit is.

​HOE KUNT U STEUNEN?
Eenmalige giften

Periodieke giften, minimaal 5 jaar, die 100 % fiscaal aftrekbaar zijn middels https://www.schenkservice.nl/schenken

Giften met een specifiek door u aangewezen bestemming binnen het doel van de stichting.

Een deel van een nalatenschap, door testamentair een erfstelling of een legaat ten gunste van de stichting te geven.

Het IBAN-bankrekeningnummer van de stichting is:

NL 28 ABNA 045 602 0918 t.n.v. Preek van de Week te Blaricum.

BESTEDINGEN
Bestedingen kunnen en zullen uitsluitend maar tevens algeheel plaatsvinden conform de statutaire doelstelling.

Conform haar statuten heeft de stichting ten doel het uitdragen van het Evangelie, met het benutten van de digitale mogelijkheden, met name door het zo veel mogelijk en ten minste wekelijks langs digitale weg verspreiden en ter beschikking stellen van Bijbelstudies en meditaties en pastorale zorg via het internet; alles in de ruimste zin van het woord.

VERANTWOORDING ANBI
De stichting Preek van de Week is gerangschikt als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een en ander conform artikel 5 B van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, alwaar geregeld is dat en wanneer en door wie – de Belastingdienst – een rechtspersoon zoals een stichting aangemerkt kan worden als ANBI.

Een ANBI dient statutair en feitelijk het algemeen nut te dienen, door haar inkomsten geheel of nagenoeg geheel aan te wenden ten gunste van de in dat wetsartikel 5 B van de AWR genoemde en aldaar gespecificeerde doelen.

Als een rechtspersoon gerangschikt is als ANBI, dan heeft dat de navolgende fiscale gevolgen:

Wat de ANBI ontvangt als gift of krachtens testament, is vrij van schenkbelasting en vrij van erfbelasting.

Giften of schenkingen gedaan door de stichting zijn vrij van schenkbelasting.

De door een natuurlijk persoon aan een ANBI gedane giften delen in de giftenaftrek voor de inkomstenbelasting; per kalenderjaar is aftrekbaar de som van de giften voor zover die meer is dan 1 % van het verzamelinkomen en tevens meer is dan 60 euro; maximaal is aftrekbaar 10 % van het verzamelinkomen.
Wordt een gift gedaan in de vorm van het schenken van een recht op een periodieke uitkering voor een periode van ten minste vijf jaar of tot eerder overlijden, dan is aftrekbaar het per jaar betaalde bedrag, zonder minimum en zonder maximum, naast de gewone giftenaftrek omschreven in de vorige alinea.
De door een rechtspersoon zoals een BV gedane gift deelt in de giftenaftrek voor de vennootschapsbelasting; aftrekbaar zijn de in een boekjaar gedane giften tot een gezamenlijk bedrag van ten hoogste 50 % van de winst met een maximum van 100.000 euro.
In aanmerking komen de giften waarvan de betaling bewijsbaar is; dat is het geval bij overmaking per bank, of in geval van contante betaling tegen ontvangst van kwitantie.

IN VEILIGE HANDEN

De Stichting Preek van de Week wil een organisatie zijn die menselijke waardigheid, sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid bevordert.
De Stichting wil in haar activiteiten en werkzaamheden een veilige plek zijn. Daarom heeft de Stichting deze positieve waarden geëxpliciteerd en preventie van ongewenst gedrag geformaliseerd in haar beleid. De waarden van onze organisatie worden gedeeld door al onze medewerkers.
In geval van een melding van ongewenst gedrag, die valt binnen de activiteiten en werkzaamheden van de Stichting, handelt de Stichting conform het meldprotocol ‘In veilige Handen’.
Contact kan worden opgenomen met de vertrouwenspersoon van onze Stichting, mevrouw E. Claushuis – Rademaker, ellewies.claushuis@outlook.com