Bij het jaarverslag 2020

Het afgelopen jaar stond in het teken van COVID en COVID – pastoraat. Naast de wekelijkse verkondiging is door COVID veel meer dan in vorige jaren gebruik gemaakt contact op te nemen met de predikant. De vragen gingen over de beklemmende situaties thuis, het alleen moeten laten sterven van een partner, rouwdiensten waarbij men niet aanwezig kon zijn, toegenomen huiselijke – en relatiespanningen. De Preek van de Week is een nieuwe versie van het oude Radio – Omroep – Pastoraat, waarbij in 2019 meer de tijdsnadruk is komen te liggen op pastoraat.

Doelstelling van de Preek van de Week is

 1. Het evangelie verspreiden via de digitale media;
 2. Mensen te doen groeien in geloof;
 3. Via de PVDW-ontmoeting te bevorderen;
 4. Persoonlijk pastoraat te bieden

In 2020 zijn de volgende activiteiten ontplooid:

 • De vernieuwede website is gelanceerd. Hierdoor is ruimte is gecreëerd voor discussie, vragen en een plek voor gebed;
 • 54 x een preek gemaakt en verspreid; – 54 x een videofilm gemaakt en verspreid;
 • Wekelijks pastoraat gegeven via mail, telefoon en/ of persoonlijke ontmoeting (persoonlijke problematiek, levensoriëntatie);
 • Wekelijks vragen beantwoord op gebied van persoonlijk geloof of geloofsopvoeding;
 • De Preek van de Week had op 31 december 2020 714 abonnees; een toename van 7 % t.o.v. ultimo 2019. De Preek van de Week werd door gemiddeld 1.500 tot 2.000 mensen wekelijks geopend en gelezen/ bekeken; hiervan waren 33 % ‘unieke website bezoekers’. 70 % van de bezoekers woont in Nederland; de overige 30 % in Frankijk, België, Zuid-Afrika, de Verenigde Staten en Zuid-Amerika.

Uit de regelmatige reacties bleek in 2020 te meer dat voor velen de Preek van de Week een vast oriëntatiepunt van het leven is geworden. Een aantal abonnees gebruikt de film van de Preek van de Week als ‘live’ verkondiging voor wekelijkse (huis) samenkomsten. Een aantal mensen, dat lector of lekenvoorganger is, gebruikt de tekst van de verkondiging als basis voor de eigen verkonding in kring of parochie;

In 2020 is veel aandacht gegeven aan fondswerving om bovengenoemde activiteiten mogelijk te maken. Alle abonnees zijn aangeschreven voor een donatie – verzoek. Velen gaven kleinere bedragen als teken van verbondenheid. Er is een klein aantal gulle gevers, die het substantiële deel vormen van de totaal inkomst. Grote dankbaarheid wordt beleefd aan het enorme aantal positieve reacties van sponsorgevers.

Opmerkingen bij Balans en Staat van Baten en Lasten

Onkostenvergoedingen zijn de bedragen betaald voor het vervaardigen van in de inhoud van de PVDW;

Kosten bijeenkomsten zijn de kosten voor de ontmoetingen;

Video – kosten zijn de kosten, die gemaakt worden om professioneel wekelijks de PVDW op te nemen en te editen;

Website – kosten zijn die kosten gemaakt voor het professioneel verzorgen van de website.

Plannen voor 2021

De doelstelling van de Stichting wordt door eigen leren en reacties steeds helderder. De Preek van de Week wil aanvullend zijn aan de bestaande institutionele kerken, is oecumenisch en staat theologisch op het gebied tussen samenleving en kerk.

De voorgenomen activiteiten voor 2021 zijn:

 1. Het voortzetten, consolideren en verankeren van de bovengenoemde activiteiten;
 2. Het uitbreiden van het aantal abonnees;
 3. Vergroten van de band met abonnees en lezers;
 4. Het mogelijk maken van gedeeld gebed via de digitale media;
 5. Het mogelijk maken van ontmoetend gesprek via de digital media.
Balans  31-12-2020 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2019
Aktiva Passiva
Bank  49.134 56.030 Stichtingsvermogen 35.061 32.658
langlopende schulden 0 0
Kortlopende schulden 14.073 23.372
Totaal 49.134 56.030 49.134 56.030
Staat van baten en lasten
Lasten 2020 2019 Baten 2020 2019
Onkostenvergoedingen (inspiratiereizen, etc.) 20.675 28.244 Ontvangen giften 29.238 36.386
Kosten bijeenkomsten PvdW 0 2671
Verwervingskosten sponsoren 233 698 Obr. bijeeenkomsten PvdW 0 1.707
Video kosten   4.925 4.501
Website, internet kosten 846 2.520
bankkosten 156 126
Totale kosten en baten 26.835 38.760 29.238 38.093
Toegevoegd/onttrokken aan St. vermogen 2.403 -667
Totaal 29.238 38.092 29.238 38.093

Abonneer je gratis op de Preek van de Week

        Als je je abonneert op de Preek van de Week ontvang je deze elke zondagmorgen in je mail.